Profiel Raad van Toezicht

Lidmaatschap Raad van Toezicht

• Van de leden wordt gevraagd dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met de missie en doelstellingen van de organisatie. Er is sprake van inhoudelijke kennis en deskundigheid van en/of betrokkenheid met thema’s als empowerment, diversiteit en sociale innovatie;
• De leden zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten op afstand kunnen toezien en adviseren;
• De leden zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming;
• De leden hebben een breed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen op voor de Stichting relevante thema’s en sectoren;
• De leden hebben het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• De leden hebben het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
• De leden hebben het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• De leden dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband;
• De leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld. Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie;
• De leden van de Raad van Toezicht staan niet in een familierechtelijke verhouding tot het Bestuur;
• De leden dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich ten minste twee maal jaarlijks vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Voorzitter Raad van Toezicht
Aan de voorzitter van de Raad van Toezicht worden naast de hiervoor genoemde criteria aanvullende voorwaarden gesteld:

• De voorzitter heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
• De voorzitter beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
• De voorzitter beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het Bestuur;
• De voorzitter beschikt over zondanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting FemaleFactor kan vervullen.

Gewenste samenstelling
Bij de bepaling van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren van belang:

• De Raad streeft naar evenwicht en diversiteit in samenstelling, naar maatschappelijke en culturele achtergrond, leeftijd, geslacht, kennis en ervaring, rolvervulling en persoonlijke stijl van de individuele leden van de Raad;
• De Raad hecht er aan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

– empowerment, diversiteit en sociale innovatie;
– bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
– financiële en bedrijfskundige expertise;
– juridische expertise;
– kennis op het gebied van sociale verhoudingen.