Nieuwe Tijd

Welke ontwikkelingen en bewegingen zijn er om ons heen, maatschappij breed, waar we als Inspiratiehuis bij kunnen aansluiten zodat we creëren op een lichte en niet op een zware manier: met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in?

Holisme en de Cirkel van het Leven 

Uit de Trendrede 2015:
Het oude is klaar. Veel instituten vallen om omdat ze hun essentie zijn verloren. Het nieuwe bruist: Het geheel zien en vanuit eigen kracht de verbinding aangaan. Het is tijd voor dwarsverbindingen, tijd om buiten de oude grenzen te kijken, tijd voor nieuwe gedachten.

We leven niet in een tijd van verandering maar in een verandering van tijdperk (quote Jan Rotmans, ‘transitieprofessor’ Erasmus Universiteit Rotterdam). De samenleving verandert van een hiërarchische top – down samenleving naar een duurzame bottom-up- up netwerkmaatschappij. Onze economie verschuift van een lineaire economie waarin producten eindigen als afval naar een circulaire economie waarin producten of bestanddelen opnieuw worden ingezet als grondstof. In allerlei sectoren zoals zorg of energie en op allerlei gebieden, denk aan economische modellen of consumptiepatronen raken lang gekoesterde ideeën en ‘waarheden’ achterhaald. De crisissen van de afgelopen jaren, zoals de kredietcrisis, de milieucrisis, de eurocrisis, het huidige terroristische geweld en de vluchtelingencrisis hebben dat nog in een stroomversnelling gebracht.

Vanuit het heersende westerse dualistische wereldbeeld zijn dit allemaal losse ontwikkelingen. Nu we steeds meer het geheel overzien, beginnen we patronen te herkennen en ook ons eigen aandeel hierin te herleiden. Steeds meer mensen ervaren dat we als individu niet losstaan van al het overige maar daar onderdeel van zijn (one world). Bewust of onbewust omarmen ze een nieuw holistisch en organisch mens- en wereldbeeld waarmee een einde komt aan het verhaal dat ons tot nu toe is voorgehouden over wie we zijn en hoe we geacht worden te leven.

Een holistisch wereldbeeld gaat uit van het geheel, de cirkel van het leven. Binnen dit geheel is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloedt alles al het andere permanent. Dankzij het feit dat alles werkt overeenkomstig universele wetten bestaat er tegelijk ordening, harmonie en een dynamische samenwerking.

Uitgangspunt 1: FemaleFactor hanteert een holistisch, organisch mens- en wereldbeeld als basis voor vernieuwing. Een holistisch, organisch mens- en wereldbeeld staat aan de basis van een ‘samenleving in balans’; een samenleving die liefdevol, vreedzaam en duurzaam is.

Boven èn onder de ijsberg 

ijsberg, boven en onder water

Bij een holistisch en organisch mens- en wereldbeeld gaat het om wat er boven èn onder de ijsberg gebeurd, daar waar de voorbereidingen plaatsvinden, de ‘draagtijd’, de onderstroom en het zaadje vorm krijgt, voor het naar buiten gaat.

Het vertrekpunt van innovatie en verandering ligt in een verschuiving van de innerlijke plek van waaruit we handelen. De innerlijke plek die bij steeds meer mensen verschuift, de innerlijke transformatie, is de basis, het fundament, voor de transformatie in de organisatie, gemeenschap en maatschappij. Zo binnen, zo buiten.

Uitgangspunt 2: In de programma’s van het Inspiratiehuis komt zowel onze binnenwereld (waarden, zingeving en innerlijke ontwikkeling) als onze buitenwereld (economie, politiek, sociale verbanden, instituties) aan bod en wordt zichtbaar hoe die twee onderling samenhangen; van binnen naar buiten.

Uniek en Verbonden zijn

Nieuwe Tijd:

Can you see the other as yourself
and yourself as the other?

De wereld is een spiegel van ons innerlijk evenwicht – of van het gebrek daaraan. Dat betekent dat de wereld alleen liefdevoller, duurzamer en vreedzamer kan worden als wij dat zelf zijn. Meer dan ooit ligt de verantwoordelijkheid voor de verandering in de wereld bij de enkeling. Ieder leven is vol betekenis, en ieder leven draagt scheppend bij aan de wereld.

Een holistisch mens- en wereldbeeld gaat ervan uit dat iedereen uniek en onderling verbonden is. Het is een inclusieve wereld waar iedereen gewaardeerd wordt, onderdeel uitmaakt van het grotere geheel en ieders bijdrage essentieel is voor het succes van het geheel. Individuele verschillen en overeenkomsten worden niet gezien als tegenstellingen zoals bij een dualistisch wereldbeeld maar als complementair en verrijkend. Ze worden verwelkomt, gewaardeerd en gebruikt op alle niveaus en over alle formele en informele systemen.

Uitgangspunt 3: FemaleFactor omarmt de veelzijdigheid aan perspectieven en ‘ways of doing things’ van mensen. Ieder persoon draagt in overeenstemming met zijn of haar potentieel bij aan het geheel.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf 

Hoe onze toekomst er uit gaat zien vindt zijn basis in wat ieder van ons in het nu doet, de keuzes die hij/ zij maakt en met name hoe ieder van ons oplossingen zoekt voor de eigen problemen en hoe ieder van ons omgaat met de eigen schaduw (het eigen ongeleefde leven en de eigen verdringingen). Wat zich afspeelt in de enkeling staat model voor het geheel, en de eerste pogingen tot oplossing, die voor hem oplossing en bevrijding zijn, vormen de aanzet tot toekomstige waarden en symbolen in het collectief. De enkeling en zijn lot gelden als het ware als prototype voor het collectief. Door het hoofd te bieden aan onze eigen problematiek en balans scheppen we creatieve oplossingen in ons leven die mede de basis kunnen vormen voor positieve maatschappelijke ontwikkelingen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Uitgangspunt 4: Wat zich afspeelt in de enkeling staat model voor het geheel. En cultura cura, de cultuur die we samen maken kan ons in alle liefde helen.