Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt vanuit een helder profiel. Daarin wordt beschreven op welke wijze en in welke samenstelling de raad optimaal haar toezichtsrol kan uitoefenen ten behoeve van Stichting FemaleFactor

Stichting FemaleFactor
Stichting FemaleFactor is in 2007 opgericht en zet projecten op vanuit haar missie ‘Een Wereld in Evenwicht’ :

1.Bekrachtigen van vrouwen; ontwikkelen van vrouwen door bewustzijn van eigen kracht en deze inzetten en versterken. We helpen vrouwen om door meer zelfinzicht met meer plezier en gemak te leven en werken en hun keuzes te maken.

2. Veranderen van organisaties en maatschappij; richting meer aandacht en waardering voor de belevingswereld van vrouwen en voor feminiene waarden; naar een wereld in evenwicht voor mannen en vrouwen.

Het Bestuur
Het Bestuur is belast met het beleid van de Stichting.
Het Bestuur bestaat uit één directeur: mevr. drs. Anja Beerepoot

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het Bestuur, geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht en keurt de belangrijkste besluiten goed. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden (inclusief voorzitter).

De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar (voor eenzelfde periode van drie jaar). De Raad van Toezicht vergadert regulier circa twee keer per jaar. Bij de vergaderingen is ook het Bestuur aanwezig.

Controleren en adviseren
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en het Bestuur in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

Onafhankelijkheid
Het naar behoren functioneren van een Raad van Toezicht hangt nauw samen met de objectiviteit en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Profiel en reglement
De verhouding tussen bestuur en Raad van Toezicht is vastgelegd in de akte van oprichting. De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder meer de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad nodig heeft voor zijn functioneren. Hier vindt u het reglement en de profielschets van de Raad van Toezicht:

    • Reglement Raad van Toezicht (in ontwikkeling)

Profielschets Raad van Toezicht

 

Huidige samenstelling Raad van Toezicht

Yvette300

– Yvette Luikinga – Van Beek (voorzitter). Zij werd op 17 juni 2013 benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Yvette Luikinga startte haar carrière in de financiële dienstverlening en kwam door toeval na 7 jaar in de IT terecht: door de eigenaar van het Accountantskantoor waar ze werkte als assistent accountant werd ze gevraagd ook het systeembeheer voor haar rekening te nemen. Later is ze via programmeur en projectmanager doorgegroeid naar management rollen in de operationele dienstverlening in IT en Telecom. Begin 2015 heeft Yvette besloten de IT/Telecom te verlaten. Sinds juni 2015 is zij de trotse eigenaar van Kookstudio De keuken van Yvette in Kwadijk, bij Purmerend. Naast kookworkshops, met name gericht op de Indische keuken, verzorgt zij ook cateringopdrachten, zowel vanuit haar kookstudio als vanuit haar eigen woning in Amersfoort.

Als moeder van 2 pubers combineert Yvette haar gezin met haar drukke werkzaamheden vind ze het belangrijk dat met name jongeren, meisjes én jongens, zien dat deze combinatie ook een optie is. Zij profileert zich als rolmodel met name via Twitter waar zij een inkijk geeft in haar dagelijkse zakelijke en privé activiteiten.

Twitter: Yvette Luikinga ; Facebook: De keuken van Yvette ; website: uitdekeukenvanyvette.nl

foto-Helmav2

– Helma van Wanrooij (lid). Zij werd op 17 juni 2013 benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Helma van Wanrooij is freelance schrijver /columnist, auteur en ondernemer in de maatkleding. Een vreemde combinatie, zeker met een achtergrond als organisatieadviseur en changemanager. Maar als je je hart volgt kom je vanzelf bij je kern.

Ruim 20 jaar in directie en managementfuncties actief geweest en met veel plezier organisaties omgevormd, samengevoegd en gereorganiseerd. In eerste instantie binnen het bank- en verzekeringswezen, later binnen de franchisewereld, de detailhandel en diverse call centers.

Nevenfuncties zijn voorzitter van Stichting Legatio, waar het bedrijfsleven met specifieke kennis ondersteunt kan worden en LEF-docent waar jongeren middels professionele lesprogramma’s gestimuleerd worden verantwoord met financiën om te gaan.

Websites: www.annastaal.nl
Twitter: Anna Staal

V-style-AnneliesOsinga3300

– Annelies Osinga (lid). Zij werd op 1 april 2014 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Na een studie Internationaal Recht werkte Annelies Osinga bij Multinational Vopak/Univar als Marketing & Product manager voor diverse producten. Na 5 jaar in Amerika werkzaam & woonachtig te zijn geweest besloot ze in 2007 voor zichzelf te beginnen. Met haar bedrijf StyLiesh gaf ze Marketing advies en organiseerde mooie evenementen.

Na de geboorte van haar 1e dochtertje in 2013 besloot ze om toch weer bij een organisatie te willen werken en werd ze Marketing & PR Manager bij “de Bazaar” in Beverwijk. Een uitdagende en creatieve functie waar zij haar ervaringen en passies voor multiculturele markten en voeding volledig in kwijt kon. In 2015 kreeg ze nog een dochtertje maar werd enkele maanden later ook ziek. Deze ervaring en het beoefenen van mindfulness heeft haar echter doen beseffen dat ze graag haar kwaliteiten in wil zetten om andere mensen te helpen. Per 1 januari 2016 is ze coördinator PR & Fondsenwerving van het Adamas Inloophuis. Een plek waar volwassenen en kinderen (in)direct getroffen door kanker onvoorwaardelijk welkom zijn.