Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden FemaleFactor + Spelregels deelname events

Algemene voorwaarden inzake www.FemaleFactor.nl, www.FemaleFactor.com, www.FemaleFactor.eu en www.FemaleFactor.be van:

FemaleFactor
Louis Pregerkade 490
3071 AZ ROTTERDAM

Inschrijfnummer FemaleFactor K.v.K. te Rotterdam: 24393951
FemaleFactor BTW nummer: 1409.03.069

Inschrijfnummer Stichting FemaleFactor K.v.K. te Rotterdam 24430933
Stichting FemaleFactor BTW nummer: 8190.61.098
———————————————————————————————————————————————-

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Bedrijf: natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf / rechtspersoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Bezoeker: min of meer toevallige passanten (vrouwelijk of mannelijk) die alleen de open c.q. algemene delen op de Website kunnen bekijken.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dienstverlening: de dienstverlening van FemaleFactor, zoals omschreven in artikel 2 lid 1 en artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
FemaleFactor: A.J.E. Beerepoot h.o.d.n. FemaleFactor, gevestigd te (3071 AZ) Rotterdam aan de Louis Pregerkade nr. 490.
Lid: Consument of Bedrijf, klant van FemaleFactor die via de Website gebruik maakt van de Dienstverlening. Leden vormen samen een netwerk. Leden hebben zowel toegang tot de open als de gesloten delen van de Website.
Lidmaatschap: de overeenkomst tussen FemaleFactor en het Lid op basis waarvan het Lid gebruik kan maken van de Dienstverlening.
Schriftelijk: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per e-mail per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Een en ander, tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk een bepaalde vorm van communicatie wordt voorgeschreven.
Website: één van de websites www.FemaleFactor.nl, www.FemaleFactor.com, www.FemaleFactor.eu en www.FemaleFactor.be die FemaleFactor ten behoeve van de Dienstverlening in stand houdt.

Artikel 2 Algemeen, Toepasselijkheid

Via de Website biedt FemaleFactor een netwerk voor de 360 graden vrouw. In dit kader wordt door FemaleFactor aan Leden onder meer de volgende mogelijkheden c.q. diensten geboden:
a. mogelijkheid tot het aanmaken van een persoonlijk profiel en het bekijken van profielen van andere Leden;
b. tot het plaatsen van content (blog, event, advertentie/ etalage) op de Website en het reageren op content van andere Leden;
c. tot het ontvangen van ‘babbels’ van andere Leden en het verzenden van ‘babbels’ aan andere Leden;
d. het door FemaleFactor ter beschikking stellen van ruimte op de Website voor commerciële activiteiten van Leden, waaronder de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties, banners en advertorials.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van FemaleFactor en maken onlosmakelijk onderdeel uit van het Lidmaatschap.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Dienstverlening van FemaleFactor inzake www.femalefactorwebshop.nl en alle activiteiten die daar uit voortvloeien.
Andersluidende voorwaarden c.q. aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de verhouding tussen partijen indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Registratie, Lidmaatschap

Om Lid te worden moet de Bezoeker alle verplichte velden van het registratieformulier invullen en verzenden naar FemaleFactor. Het Lidmaatschap komt tot stand nadat FemaleFactor het Lid een e-mail heeft gestuurd met gebruikersnaam en password ѐn nadat het Lid een welkomstmail heeft ontvangen, waarna het Lid kan inloggen op de Website.
Bij de registratie en in haar profiel dienen alleen de velden met een * verplicht te worden ingevuld. Ten behoeve van een goede dienstverlening door FemaleFactor verdient het aanbeveling ook de overige velden in te vullen. Zo kunnen de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Dienstverlening of als FemaleFactor het Lid in het kader van marketingactiviteiten persoonlijk zou willen benaderen al dan niet om het Lid van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en die van haar partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. FemaleFactor streeft er daarbij altijd naar met voorkeuren rekening te houden. De door het Lid verstrekte informatie wordt gebruikt om de Website beter op haar wensen en behoeften af te stemmen, bijvoorbeeld om te zorgen dat advertenties op de Website beter bij het Lid passen.
Het Lid heeft de keuze tussen een gratis of betaald Lidmaatschap. Voor een betaald Lidmaatschap is een lidmaatschapsvergoeding verschuldigd. Het betaald Lidmaatschap biedt aan het Lid meer mogelijkheden c.q. extra diensten zoals omschreven op de Website. Een deel van deze diensten staat ook aan Leden met een gratis Lidmaatschap ter beschikking, welke tegen betaling van de specifieke dienst door het Lid kunnen worden afgenomen.
Het Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Ingeval FemaleFactor constateert dat een derde gebruik maakt van het Lidmaatschap dan wel ingeval hiertoe een redelijk vermoeden bestaat, is FemaleFactor gerechtigd het Lidmaatschap per direct te beëindigen. FemaleFactor zal het Lid schriftelijk op de hoogte stellen van deze beëindiging.
Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en password. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.
FemaleFactor behoudt zich het recht voor Leden te weigeren. FemaleFactor zal de aanvrager van het Lidmaatschap zo spoedig mogelijk schriftelijk van een dergelijke weigering op de hoogte stellen.
FemaleFactor behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging registratievereisten en tarieven van diensten of producten die op de Website worden aangeboden te wijzigen.

Artikel 4 Dienstverlening

Plaatsing van content zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b van deze algemene voorwaarden is gratis voor Leden, tenzij het plaatsing van een etalage betreft. Dit zijn betaalde diensten van FemaleFactor inbegrepen bij het betaalde bedrijfslidmaatschap, waarbij het Lid de mogelijkheid wordt geboden informatie op de Website te plaatsen in de vorm van een advertentiepagina gedurende de periode van een jaar. De hiervoor verschuldigde tarieven worden vermeld op de Website.
Het staat het Lid vrij de in lid 1 van dit artikel bedoelde pagina te vullen met de door haar gewenste informatie, teksten, foto’s e.d. alsmede deze informatie, teksten, foto’s e.d. op elk door haar gewenst moment aan te passen, voor zover het Lid hierbij haar verplichtingen zoals opgenomen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden in acht neemt.
Alle specifieke afspraken inzake plaatsing van de advertentiepagina’s op de Website zijn vastgelegd in de daartoe op de Website opgenomen, Voorwaarden plaatsen Advertentie. Het Lid kan FemaleFactor opdracht geven tot het plaatsen van een dergelijke pagina door het akkoord te gaan met de “Voorwaarden” en de benodigde gegevens per mail aan te leveren.
FemaleFactor heeft ten aanzien van de contacten tussen de Leden, de door de Leden op de Website geplaatste informatie c.q. de door de Leden via de Website verzonden berichten slechts een dienstverlenende rol en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van het Lid / de Leden noch voor de inhoud van de door de Leden geplaatste en/of via de Website verzonden informatie.
FemaleFactor heeft de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Alle informatie op de Website met betrekking tot het profiel van het Lid dan wel de door het Lid geplaatste content is afkomstig van het Lid zelf. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, FemaleFactor draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het profiel c.q. de content.
FemaleFactor kan met betrekking tot haar dienstverlening niet garanderen dat:
a. de gegevens op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig zijn;
b. de Website ononderbroken zal werken c.q. bereikbaar is, vrij is van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat deze gebreken (tijdig) kunnen worden verholpen;
c. dat de systemen van FemaleFactor niet onrechtmatig door derden (zullen) worden gebruikt.
FemaleFactor is gerechtigd om de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik van de Website te beperken wanneer dit, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van het Lid op schadevergoeding jegens FemaleFactor ontstaat. Zo mogelijk, zal FemaleFactor het tijdelijk buiten gebruik stellen c.q. beperken van het gebruik van de Website van te voren op de Website aankondigen.
FemaleFactor behoudt zich het recht voor om redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen, berichten op de Website en/of in de nieuwsbrief geplaatste pagina’s. FemaleFactor behoudt zich tevens het recht voor om het profiel, de oproep, de afbeelding, het bericht of de pagina, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot een recht op schadevergoeding van het Lid, te weigeren of van de Website te verwijderen. FemaleFactor zal het Lid schriftelijk van wijzigingen c.q. de weigering of verwijdering op de hoogte stellen.
Verwijdering van het profiel, de oproep en/of het bericht zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. het profiel en/of het bericht is onjuist;
b. het profiel en/of het bericht maakt inbreuk op rechten van derden;
c. het profiel en/of het bericht is in strijd met deze algemene voorwaarden;
d. het profiel en/of het bericht is in strijd met de goede zeden dan wel met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
FemaleFactor maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van FemaleFactor. De gegevens die door de uitwisseling van informatie tussen de website van FemaleFactor en de computer van het Lid worden verkregen, geven FemaleFactor de informatie die nodig is voor de verbetering en ontwikkeling van haar producten en diensten zoals de optimalisering van de Website. Deze informatie wordt ontleend aan de hand van een analyse van deze gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met de individuele Bezoeker of het individuele Lid.
Cookies worden ook gehanteerd om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Website vergemakkelijkt wordt doordat eerder ingevoerde (standaard) gegevens/persoonlijke instellingen bewaard worden. Bij een volgend bezoek hoeft het Lid dan niet opnieuw haar gegevens in te voeren.
FemaleFactor wijst het Lid erop dat de meeste internetbrowsers aan het Lid de mogelijkheid bieden om het plaatsen van cookies te blokkeren of om vooraf een melding te geven wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de Website van FemaleFactor beperken.

Artikel 5 Verplichtingen van Leden

Het Lid garandeert dat alle door haar bij de registratie dan wel anderszins ten behoeve van de Dienstverlening verstrekte gegevens volledig, juist en actueel zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.
Het Lid garandeert dat zij uitsluitend zelf van de Dienstverlening c.q. het Lidmaatschap gebruik zal maken. Zij garandeert in dit kader dat zij haar gebruikersnaam en password nimmer zal overdragen c.q. zal toewijzen aan een ander Lid of enige derde.
Het Lid garandeert dat zij meerderjarig en wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Dienstverlening.
Het Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door haar op de Website geplaatste informatie c.q. de door haar via de Website verzonden informatie c.q. voor haar interacties met de andere Leden.
Het Lid garandeert dat:
a. de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is;
b. zij de Website niet op enigerlei wijze zal gebruiken of zal doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen die anderszins in strijd zijn met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en/of de algemeen geldende normen en waarden. In het kader van deze algemene voorwaarden worden hieronder onder meer de volgende handelingen verstaan: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via FemaleFactor; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van derden; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden;
c. zij met deze informatie een ander Lid niet onheus zal bejegenen, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – door het plaatsen van discriminerende c.q. beledigende teksten en/of teksten met een erotische en seksuele lading en/of het plaatsen van naaktfoto´s, dan wel, ter beoordeling van FemaleFactor, op een andere wijze een ander Lid lastig valt;
d. zij de Website op geen enkele wijze zal gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch deze te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doeleinden dan op de daarvoor bestemde plaatsen op de Website en conform hetgeen zij hierover met FemaleFactor is overeengekomen;
e. zij de belangen en de goede naam van FemaleFactor niet – op welke wijze dan ook – zal schaden.
FemaleFactor is gerechtigd de op de Website geplaatste berichten c.q. de via de Website van en naar Leden verzonden berichten te lezen ingeval FemaleFactor een redelijk vermoeden heeft dat de inhoud van een bericht niet conform de verplichtingen zoals neergelegd in dit artikel is.
Het Lid vrijwaart FemaleFactor voor alle gevolgen c.q. alle aanspraken van derden die voortkomen uit het niet of niet volledig voldoen aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen.
Het Lid zal persoonlijke gegevens van derden, waarover zij via FemaleFactor c.q. de Website beschikt, niet overdragen aan derden of mailings versturen aan personen over wiens gegevens zij via FemaleFactor c.q. de Website beschikt. Het Lid verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan Leden of voormalig Leden te zullen distribueren.

Artikel 6 Privacystatement

Het privacy beleid zoals omschreven in dit artikel maakt uitdrukkelijk deel uit van deze algemene voorwaarden van FemaleFactor. Door registratie verklaart het Lid in te stemmen met dit beleid en zich hieraan te conformeren.
FemaleFactor stelt zichzelf als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Leden te waarborgen, voor zover dit betrekking heeft op haar Dienstverlening via de Website. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van groot belang voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden dan ook altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.
FemaleFactor verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door bezoekers ter beschikking is gesteld. Ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens zijn deels toegankelijk voor derden. Toegankelijk voor derden zijn: voornaam en achternaam, foto, ik bied/ ik zoek, FemaleFactor Agency profiel, username en alle geplaatste content. De mate van toegankelijkheid van de gegevens wordt op de site kenbaar gemaakt. De persoonlijke gegevens worden door FemaleFactor niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld. Bij het plaatsen van content bepaalt het Lid zelf de mate van privacy.
De van de Leden verkregen informatie kan door FemaleFactor worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel bezoekers bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door FemaleFactor beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt FemaleFactor in staat de Website steeds meer op de wensen van haar Leden aan te passen.
FemaleFactor registreert de ip-adressen van alle Bezoekers en Leden. Dit om te bepalen vanaf welke computers FemaleFactor wordt bezocht ter beveiliging van hack-pogingen. Maar ook als Bezoekers worden lastiggevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kan FemaleFactor deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen.
FemaleFactor bewaart de aan haar verstrekte informatie en persoonsgegevens in een beveiligde omgeving en derden hebben geen toegang tot deze informatie.
Mailberichten die door het Lid aan andere Leden worden verstuurd worden door FemaleFactor als privé-gegevens behandeld. FemaleFactor behoudt zich het recht voor om op klachten van andere Leden maatregelen te nemen of in andere situaties zoals beschreven in deze algemene voorwaarden de in deze voorwaarden omschreven maatregelen te nemen.
De Website is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van FemaleFactor kan verlopen.
Privacy is een gevoelig punt en terecht. FemaleFactor hoopt dat duidelijk is dat zij hier veel aandacht aan besteedt.
Voor vragen en/of opmerkingen over de in dit artikel opgenomen privacybepalingen dan wel ingeval een Lid van mening is dat met haar belangen geen of onvoldoende rekening wordt gehouden kan het Lid contact opnemen met FemaleFactor door een e-mail te sturen naar: info@FemaleFactor.nl. Het is ook mogelijk hierover een brief te sturen aan FemaleFactor. Hiervoor kan het Lid gebruik maken van de adresgegevens van FemaleFactor zoals opgenomen in het hoofd van deze algemene voorwaarden. In geval van een klacht zal FemaleFactor deze altijd serieus en in behandeling nemen.
FemaleFactor wijst erop dat bij het gebruik van een dienst, product en/of actie van partners of adverteerders van FemaleFactor op dat moment de (gebruiks)regels van die partner of adverteerder gelden. FemaleFactor wijst erop dat op de andere websites waarmee het Lid verbinding kan maken vanaf de Website mogelijkerwijs geen of andere privacybepalingen van toepassing zijn. FemaleFactor adviseert in dat geval altijd de privacyverklaring of algemene c.q. gebruikersvoorwaarden van die website(s) te lezen.

Artikel 7 Duur en einde Lidmaatschap, Uitsluiting en Ontbinding

Het gratis Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Naast het gratis Lidmaatschap biedt FemaleFactor een betaald lidmaatschap in 3 soorten: persoon-, bedrijf- en VIP lidmaatschap. Elk Lidmaatschap geeft recht op een ander pakket aan kortingen en acties van FemaleFactor en haar partners.
Het gratis Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden opgezegd zonder dat hiervoor de inachtneming van een opzegtermijn vereist is. Opzegging kan geschieden door een mail te sturen naar info@FemaleFactor.nl met vermelding van de inloggegevens dan wel middels een opzegbrief aan FemaleFactor.
Een betaald Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar. Na afloop van deze periode wordt het betaald Lidmaatschap telkens voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij het Lid het betaald Lidmaatschap uiterlijk 1(één) maand vóór einde van een contractperiode heeft opgezegd. Opzegging van het betaald Lidmaatschap kan eveneens geschieden door een mail te sturen naar info@femalefactor.nl met vermelding van de inloggegevens dan wel middels een opzegbrief aan FemaleFactor.Na opzegging van het Lidmaatschap worden tevens alle door het Lid gepubliceerde gegevens uit de database van FemaleFactor verwijderd.
FemaleFactor is gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Website c.q. Dienstverlening geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
a. het lid één of meer van haar verplichtingen jegens FemaleFactor niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b. in strijd met wettelijke voorschriften handelt;
c. er sprake is van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk en/of onacceptabel (mail)gedrag van het Lid, welke klachten FemaleFactor via andere Leden bereiken;
d. er sprake is van pogingen van het Lid om het Lidmaatschap over te dragen;
e. het Lid haar aanmeldingsgegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze gegevens.
Het Lid gaat ermee akkoord dat, in de gevallen zoals omschreven in het voorgaande artikellid, FemaleFactor de bestanden en alle naar het Lid gerelateerde content met onmiddellijke ingang verwijdert en het Lid de verdere toegang tot de Website zal onthouden.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FemaleFactor op het Lid per direct opeisbaar. Indien FemaleFactor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en het Lidmaatschap.

Artikel 8 Tarieven

Alle op de Website vermelde tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
FemaleFactor is gerechtigd de tarieven voor de door haar verleende diensten te allen tijde aan te passen. Van een dergelijke tariefwijziging zal door FemaleFactor uitdrukkelijk melding worden gemaakt op de Website.
Voor het betaald Lidmaatschap is een lidmaatschapsvergoeding verschuldigd conform het tarief zoals vermeld op de Website.
FemaleFactor is gerechtigd het tarief voor de lidmaatschapsvergoeding te allen tijde aan te passen. Van een dergelijke tariefwijziging zal door FemaleFactor uitdrukkelijk melding worden gemaakt op de Website.
Het gewijzigde tarief zal voor lopende Lidmaatschappen gelden per datum verlenging Lidmaatschap, tenzij het Lid het Lidmaatschap conform artikel 7 lid 3 van deze algemene voorwaarden tijdig heeft opgezegd.
Ingeval een Lid een gratis Lidmaatschap heeft, is dit Lid geen Lidmaatschapsvergoeding verschuldigd aan FemaleFactor. Conform artikel 3 lid 3 van deze algemene voorwaarden kunnen echter bepaalde onderdelen van de Dienstverlening door dit Lid slechts tegen betaling van de specifieke dienst worden afgenomen tegen de hiervoor op de Website vermelde tarieven.

Artikel 9 Betaling

De lidmaatschapsvergoeding voor het betaald Lidmaatschap dient door het Lid telkens bij voor de gehele overeengekomen periode bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het Lid ontvangt hiervoor (telkens) een e-mail van FemaleFactor die linkt naar een Ideal omgeving.
Betaling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde lidmaatschapsvergoeding kan geschieden via Ideal en door overboeking op bank/girorekeningnummer 120577232 t.n.v. FemaleFactor onder vermelding van membership FemaleFactor en soort membership (persoon, bedrijf of VIP).
De vergoeding voor de, door een Lid gebruikte, advertentiepagina’s zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden dient door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan. Betaling van de in lid 3 van dit artikel bedoelde vergoeding kan geschieden via Ideal. Na betaling ontvangt het Lid per e-mail een factuur van FemaleFactor.
De door FemalFactor verzonden factuur (ingeval bedrijfslid) zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is tevens de bevestiging van de plaatsing van de advertentie op de Website.
Voor alle overige betaalde diensten zoals opgenomen op de Website dient betaling plaats te vinden naar aanleiding van de door FemaleFactor aan het Lid gezonden factuur, tenzij anders is overeengekomen.
Indien betaling door het Lid dient plaats te vinden na ontvangst van een factuur van FemaleFactor, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij een andere betaaltermijn op de factuur is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien een Lid in gebreke blijft het verschuldigde tarief binnen de overeengekomen termijn te voldoen c.q. indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald is het Lid zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en:
a. zal het Lid vanaf dat moment aan FemaleFactor een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, tenzij de alsdan geldende wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Gedeelten van een maand worden hierbij als volle maanden aangemerkt;
b. zal het Lid, na daartoe door FemaleFactor te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd zijn, met een minimum van € 50,00.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van het Lid zijn de vorderingen van FemaleFactor op het Lid onmiddellijk opeisbaar.
FemaleFactor heeft het recht door het Lid gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FemaleFactor kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien het Lid een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. FemaleFactor kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
FemaleFactor heeft het recht een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 Klachten, klachtbehandeling

Klachten over de Dienstverlening c.q. de Website kunnen aan FemaleFactor worden gemeld door een e-mail te sturen naar: info@FemaleFactor.nl. Het is ook mogelijk hierover een brief te sturen aan FemaleFactor. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de adresgegevens van FemaleFactor zoals opgenomen in het hoofd van deze algemene voorwaarden. In geval van een klacht zal FemaleFactor deze altijd serieus en in behandeling nemen.
De klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit c.q. de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid zich hebben voorgedaan te worden gemeld en zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat FemaleFactor in staat is adequaat te reageren. Alle gevolgen van het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de klager.
FemaleFactor zal binnen één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager sturen waarin zij de klager ook nader zal informeren over de klachtbehandeling.
Indien een klacht gegrond is, zal FemaleFactor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

FemaleFactor is niet aansprakelijk noch op enige wijze verantwoordelijk voor de inhoud, juiste weergave en juistheid van de op de Website opgenomen profielen of de door Leden verzonden of verstrekte informatie.
FemaleFactor is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan Bezoekers en Leden c.q. de door FemaleFactor op de Website geplaatste informatie. Hieraan wordt veel aandacht besteed. FemaleFactor kan evenwel niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en/of actueel is. Vandaar dat aan de informatie op de pagina’s van de Website geen rechten kunnen worden ontleend. FemaleFactor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (indirecte schade daaronder nadrukkelijk begrepen) als gevolg van onjuiste, ongepaste, niet-complete en/of gedateerde informatie, of schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen, dan wel enige schade in zijn algemeenheid als gevolg van het gebruik van deze webpagina’s.
FemaleFactor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (oneigenlijk) gebruik door derden van, door een Lid op de Website gepubliceerde, persoonlijke informatie van het Lid. FemaleFactor raadt daarom haar Leden uitdrukkelijk aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die FemaleFactor biedt.
FemaleFactor is voor het in stand houden en de bereikbaarheid van de Website afhankelijk van providers. FemaleFactor zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Website en/of het gebruik van de Website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. Echter, FemaleFactor kan – hoewel zij hiernaar streeft – in redelijkheid niet garanderen dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn en niet zal worden onderbroken door storingen.
Voorts zal FemaleFactor zich in spannen voor een degelijke beveiliging van de Website. FemaleFactor is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade ontstaan als gevolg van een verspreiding van enige met een virus geïnfecteerde informatie.
Leden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en op zorgvuldige wijze bewaren van logincodes en/of passwords. FemaleFactor is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die een Lid lijdt ingeval deze gegevens door derden worden gebruikt noch voor de handelingen of beweringen die via haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het Lid vrijwaart FemaleFactor tegen elke vordering van deze aard. Aangezien FemaleFactor slechts in beperkte mate beschikt over middelen waarmee de identiteit van Leden kan worden gecontroleerd, is FemaleFactor bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een Lid door iemand anders wordt gebruikt c.q. een Lid niet blijkt te zijn wie zijn beweerd te zijn. Als een Lid redenen heeft om aan te nemen dat haar logincode en/of password of account door iemand anders worden gebruikt, dient het Lid FemaleFactor hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Website kan op enig moment links bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner, button e.d.) naar andere sites. FemaleFactor heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de Leden of Bezoekers lijden voortvloeiend uit het gebruik van deze sites c.q. de op deze sites vermelde informatie. FemaleFactor wijst er bovendien uitdrukkelijk op dat bedoelde sites mogelijkerwijs afwijkende gebruikersbepalingen (waaronder de disclaimer) bevatten. Voor de inhoud van die bepalingen en/of informatie draagt FemaleFactor eveneens geen verantwoordelijkheid.
Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel zal FemaleFactor zich van haar taak kwijten, zoals van haar – in het kader van haar dienstverlenende functie – mag worden verwacht, doch aanvaardt FemaleFactor geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, bijzondere schade en/of morele schade die het gevolg is van het gebruik van de Website c.q. de Dienstverlening dan wel van handelen of nalaten van FemaleFactor, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van FemaleFactor of ingeval uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit.
Ingeval FemaleFactor aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van FemaleFactor te allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt gedekt door een door FemaleFactor gesloten verzekering.

Artikel 12 Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is FemaleFactor gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Leden voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van FemaleFactor, van de door haar ingeschakelde providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van FemaleFactor waardoor zij in redelijkheid niet in staat is tot nakoming van haar verplichtingen in het kader van de Dienstverlening c.q. het Lidmaatschap.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: internetstoringen, defecten in computers, telecommunicatie- of andere voor de Dienstverlening benodigde diensten c.q. apparatuur van FemaleFactor, stroomuitval, staking en uitsluiting door personeel van FemaleFactor of dreiging van deze en dergelijke omstan¬digheden, rellen, opstanden, bedrijfsstoringen door brand, overstromingen, storm, explosies of overige (natuur)rampen alsmede oorlog en overheidsacties die de Dienstverlening beperken dan wel verstoren.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt FemaleFactor zich de rechten en bevoegdheden voor die FemaleFactor toekomen op grond van de Auteurswet.
Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan de Leden en Bezoekers beschikbaar wordt gesteld door of via FemaleFactor zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van FemaleFactor, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen.
FemaleFactor is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan informatie, gegevens e.d. die door Leden wordt verstrekt, te gebruiken op de Website. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op Leden, op de Website of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van FemaleFactor. FemaleFactor is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de Website en/of technische vereisten.
Het Lid stemt ermee in dat zij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FemaleFactor en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten, geen enkele informatie c.q. geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de Website zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere, (delen van) profielen van Leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van de Website.
De gebruiksrechten die door FemaleFactor aan Leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van de documenten c.q. informatie c.q. gegevens binnen het kader en gedurende de duur van het Lidmaatschap. Al het andere gebruik door Leden zonder toestemming van FemaleFactor is strikt verboden.
Het is Leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van FemaleFactor en de computercodes of elementen waaruit de Dienstverlening is opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Artikel 14 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op Dienstverlening c.q. het Lidmaatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de Dienstverlening c.q. het Lidmaatschap voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat FemaleFactor te allen tijde de be¬voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar FemaleFactor is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
Voor geschillen met een Consument geldt dat binnen 1 maand nadat FemaleFactor aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van FemaleFactor zal worden voorgelegd, de Consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit Dienstverlening aan c.q. een Lidmaatschap gesloten met een Lid dat woonachtig c.q. gevestigd is buiten Nederland, is FemaleFactor gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar het Lid woonachtig c.q. gevestigd is.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de Website.

Datum: 14 januari 2009

——————————————————-

Spelregels deelname FemaleFactor events

1 Aanmelding, bevestiging en factuur

a Door aanmelding via de website of per mail, gaat de deelnemer akkoord met de betalingsverplichting.
b Aanmelding vindt plaats door inschrijving voor een event per mail, door aanschaf van een E-ticket of door invullen van het inschrijfformulier op de website.
c In geval van inschrijving voor een event via de mail of website ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding per e mail van FemaleFactor en wordt de factuur per email verstuurd aan deelnemer .
d In geval van een E-ticket is het E-ticket de bevestiging van aanmelding en vindt de betaling direct plaats per Ideal of creditcard.
e Reclameren kan binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur.
f De factuur dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de bevestiging, voldaan te worden.

2 Deelname

a Na betaling van E-ticket of via factuur is deelnemer verzekerd van een plaats, uitgezonderd de mogelijkheid dat het event wordt geannuleerd door FF ivm ziekte of te weinig aanmeldingen.
b Bij te veel aanmeldingen is de datum van betaling bepalend voor deelname.
c Deelname aan meerdaagse events is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Deelnemers worden verzocht alle data aanwezig te zijn.

3 Annulering door deelnemer

In geval van annulering door een deelnemer kan het voor FemaleFactor lastig zijn de geannuleerde plaats weer op te vullen in verband met beperkte resterende tijd tot aanvang event.

Om te voorkomen dat annulering van een deelnemer leidt tot verlies aan inkomsten bij FemaleFactor hanteren wij de volgende voorwaarden:
• 0-3 dagen na aanmelding: Volledige teruggave
• 30-60 dagen voorafgaand aan het event: 50% teruggave van het deelnamebedrag
• 29-15 dagen voorafgaand aan het event: 25% teruggave van het deelnamebedrag
• 0-14 dagen voorafgaand aan het event: Geen teruggave
• Annulering van deelname dient als volgt te geschieden: schriftelijk met geldige reden middels reguliere post of via e-mail naar info@femalefactor.nl. Als datum van annulering wordt de datum gehanteerd waarop FemaleFactor het bericht van annulering ontvangt.
• Per annulering worden 15 euro administratiekosten in rekening gebracht.
• Als de deelnemer niet zelf kan komen, mag degene zelf een ander voordragen om haar plaats in te nemen. Dit kan alleen voor aanvang van het event.
• Indien deelnemer niet deelneemt aan een event zonder FemaleFactor daarvan op de hoogte te brengen, vindt er geen teruggave plaats.

4 Doorgaan event

a Het event gaat door als het minimum aantal benodigde aanmeldingen is behaald. Dit aantal verschilt per event.
b Indien na aanvang van het event de deelnemer de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van FemaleFactor, anders rechtvaardigen.
c Indien na aanvang van het event de deelnemer de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt zijn er 2 varianten mogelijk:
o Deelnemer mist slechts een sessie. Dit heeft geen verdere consequenties.
o Deelnemer mist meer dan een sessie. Deelnemer krijgt de mogelijkheid door te schuiven naar de volgende serie (volgende event) met bijbetaling van de extra te volgen sessies. Voorbeeld: Indien 3 sessies doorlopen zijn en de laatste 2 kunnen niet gevolgd worden door persoonlijke omstandigheden. Dan kan de deelnemers met bijbetaling van 3 sessies aan de volgende serie van 5 deelnemen.
d FemaleFactor geeft, alleen in geval van annulering door te weinig belangstelling, bij daarvoor geschikte events de deelnemers de keuze tussen terugbetaling van de kosten of deelnemen op de eerstvolgende geplande datum (e.e.a. in overleg).
e Ingeval van terugbetaling van de kosten bij annulering van de zijde van FemaleFactor in verband met te weinig aanmeldingen of vanwege ziekte van de uitvoerder(s), ontvangen de deelnemers het deelnamebedrag retour exclusief eventuele boekingskosten.

5 Vertrouwelijkheid

De privacy van alle deelnemers tijdens de events is een groot goed. Als deelnemer wordt je geacht deze te respecteren.

6 Zorgvuldigheid

FemaleFactor staat zorgvuldig om met de bij haar geregistreerde gevens en handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

7 Aansprakelijkheid

a Als FemaleFactor of deelnemer wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
b FemaleFactor is niet verantwoordelijk voor de uitvoering en effecten van suggesties gedaan tijdens de events. Aan de resultaten en ideeën van de events kunnen geen rechten worden ontleend.

8 Kwaliteit

FemaleFactor werkt alleen met professionele uitvoerders waaronder coaches, trainers en facilitators die zich houden aan en werken naar Ethische Code van de Academie van Counselling en Coaching en/ of de Nobco code.

9 Algemene voorwaarden

In alle overige gevallen die niet door deze ‘ spelregels’ geregeld worden zijn de algemene voorwaarden van FemaleFactor van toepassing.